دانشگاه تهران
7 سال
مدت زمان استفاده
2700
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
دانشگاه علامه طباطبایی
6 سال
مدت زمان استفاده
534
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
دانشگاه تبریز
5 سال
مدت زمان استفاده
700
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
4 سال
مدت زمان استفاده
100
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
5 سال
مدت زمان استفاده
80
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
6 سال
مدت زمان استفاده
90
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
3 سال
مدت زمان استفاده
50
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
2 سال
مدت زمان استفاده
230
عضو هیئت علمی
+ 20 میلیون
درخواست